Hundens Tavs politik for håndtering af hunde til adoption. Også kaldet Hundens Tarvs omplaceringspolitik.

Nedenfor vores omplacringspolitik i hovedtræk, og i punktform. Og derefter den fulde tekst.

  • Hundens Tarv omplacerer normalt kun akut aflivningstruede hunde.
  • Akut aflivningstruede hunde er hunde der er i umiddelbar risiko for at blive aflivet. Det er oftest hunde som er optaget af Politiet (hittehunde, efterladte hunde eller misrøgtede hunde).
  • Hundens Tarv omplacerer normalt IKKE almindelige omplaceringshunde, der blot skal skifte hjem grundet almindelige begivenheder.
  • Hunde der omplacerer af Hundens Tarv, er altid vacineret og chippet, og har fået et normalt sundhedstjek af en dyrlæge. Et sundhedstjek er dog ingen garanti for at hunden ikke har uopdagede helbredsproblemer.
  • Hundens Tarv videregiver alle de oplysninger vi har om hunden til den nye ejer, herunder også kendte Helbreds- og adfærdsproblemer. Hundens Tarv sørger for at behandlingskrævende problemer hos hunden, er behandlet eller iværksat inden overdragelsen.
  • Hundens Tarv foretager vurdering af, og udvælger hvem hunden kan overdrages til.

Kontakt til Hundens Tarv

Kontakt vedrørende Hundens Tarvs omplaceringshunde:

Jayne: 22621165

Martin: 93 101 101

Lars: 50445387 / 60704152

Formål

Formål med Hundens Tarvs omplaceringspolitik er at sikre hunde i Hundens Tarvs varetægt det bedst mulige blivende hjem, samt sikre at omplaceringsperioden bliver så kort som mulig, og forbundet med mindst muligt stress for hunden.
Det er ikke et formål for Hundens Tarv, at omplaceringen skal skabe et overskud til foreningen.

Hunde der omplaceres af Hundens Tarv

Hundens Tarv omplacerer primært hunde der betegnes som ”akut aflivningstruede”. Det vil sige hunde der er kommet i en akut vanskelig situation, og står umiddelbart foran aflivning. Eksempelvis kan det være omstrejfende hunde, optaget af Politiet, og hvor ejeren, efter fremlysningsperiodens afslutning, ikke er fundet. Eller det kan være sunde og raske hunde, indbragt til dyrlæge med henblik på aflivning. Private har også mulighed for at indlevere en hund til Hundens Tarv; men kun hvis hunden er i et akut situation, for eksempel dødsbohunde, eller tilsvarende. I hvert enkelt tilfælde foretager Hundens Tarv et skøn af, om hunden er akut aflivningstruet. I så fald betaler ejeren et gebyr for indleveringen. Gebyrets størrelse fastsættes af Hundens Tarvs bestyrelsen. Skønnes hunden ikke at være akut aflivningstruet kan Hundens Tarv eventuelt rådgive ejeren med hensyn til annoncering, vurdering af købere med videre. Men i så fald er ejeren selv ansvarlig for omplaceringen.

overdragelse af hunde til Hundens Tarv

Hundens overtager kun hunde under forudsætning af, at hunde overdrages til Hundens Tarv på lovlig vis. Det vil sige, at hunden overdrages med de nødvendige ejerskiftepapirer, eller at overdragelsen sker ved Politiets mellemkomst.

Vurdering af hunden

Generelt ønsker Hundens Tarv kun at omplacere hunde der vurderes som værende klar til omplacering. Det vil sige at forhold, som er relevante for at hunden i fremtiden kan få et godt liv, er vurderet, og i nødvendigt omfang korrigeret.
Hundens Tarv søger så mange oplysninger om hunden som muligt, med baggrund i omstændighederne hvorunder Hundens Tarv har overtaget hunden. Dette gælder både hundens fysiske sundhed, dens temperament, eventuelle adfærdsproblemer, hundens historie, og øvrige forhold af relevans for omplacering.
Hunde der overtages af Hundens Tarv med henblik på omplacering, er normalt sunde og raske. Hundens Tarv vil dog altid få udført almindeligt sundhedstjek, samt eventuelt vaccination hos en dyrlæge. Endvidere vil Hundens Tarv sikre at hunden er chippet og registreret i Dansk Hunderegister, når den overdrages til en ny familie.
I visse tilfælde kan hunden allerede ved overdragelse til Hundens Tarv have kendte sygdomme eller symptomer. Hundens Tarv vil da, typisk i forbindelse med sundhedstjek, få en dyrlæges vurdering af tilstanden. Hvis dyrlægen vurderer dels at tilstanden er behandlingskrævende, og dels at hunden ved behandling, kan få en god livskvalitet, vil Hundens Tarv normalt få udført behandling af hunden forud for omplacering. Vurderer dyrlægen at tilstanden ikke er behandlingskrævende, kan Hundens Tarv vælge at omplacere hunden uden yderligere behandling.
Hundens Tarv vil dog altid gøre nye ejere bekendt alle forhold vedrørende hundens sundhed, som Hundens Tarv er bekendt med ved overdragelsen. Dette gælder alle diagnoser, behandlinger, symptomer med videre. Hundens Tarv kan dog ikke drages til ansvar for sygdomme eller symptomer hos hunden, som ikke er Hundens Tarv bekendt ved overdragelsen.
Problemer med adfærd eller temperament, vil Hundens Tarv, i muligt omfang, søge at afhjælpe så godt som muligt, mens hunden er i Hundens Tarvs varetægt. Hundens Tarv har dog kun yderst begrænsede muligheder herfor, dels fordi hunden normalt kun er i Hundens Tarvs varetægt i en meget begrænset periode, og dels fordi Hundens Tarv kun har begrænsede ressourcer til formålet. I det omfang sådanne problemer er Hundens Tarv bekendt, vil Hundens Tarv altid gøre nye ejere bekendt hermed i forbindelse med overdragelse af hunden. Hundens Tarv kan dog ikke efterfølgende drages til ansvar for problemer med adfærd eller temperament.
Hundens Tarv ønsker ikke at aflive sunde og raske hunde. Der kan imidlertid vise sig sundhedsmæssige, eller adfærdsproblemer, hvor det skønnes uforsvarligt, at omplacere hunden til et ny hjem. Dette skøn vil normalt være efter rådgivning hos dyrlæge, adfærdskonsulent, eller tilsvarende. I sådanne tilfælde vælger Hundens Tarv at få hunden aflivet.

Vurdering af potentielt nye ejere

Hundens Tarv lægger vægt på at en hund til omplacering placeres i et bedst mulige hjem, under hensyn til alle hundens og den nye families forhold. Hundens Tarv vil derfor igennem samtaler med den nye familie, og igennem den nye families besøg hos hunden i dens midlertidige opholdssted, søge at vurdere køberens vilje og evne til at være det rette blivende hjem for hunden.
Hundens Tarv forbeholder sig ret til, uden yderligere begrundelse, at udvælge blandt interesserede købere, hvem hunden overdrages til. Hundens Tarv kan også vælge helt at udskyde omplaceringen, hvis det vurderes, at ingen interesserede købere, kommer til at udgøre en egnet, blivende familie for hunden.

Annoncering af omplaceringshunde

Formålet med annoncering er at hurtigt at få skabt kontakt til seriøse hundekøbere. Hertil benytter Hundens Tarv en bred annoncering i så mange, og så billige medier som muligt. Disse annoncer vil altid, i muligt omfang, henvise til en bredere beskrivelse af hunden på Hundens Tarvs hjemmeside eller på Hundens Tarvs Facebookprofil.
Hundens Tarv er bekendt med, at langt fra alle annoncer om salg af hunde er seriøse, samt at der især i visse gratis, eller meget billige medier, forekommer der annoncering der stammer fra useriøse opdrættere, eller såkaldte hundehandlere, der sælger ulovligt importerede, stjålne hunde, hunde med falske papirer, eller hunde der på anden vis må forventes at give nye ejere store problemer. Hundens tarv har imidlertid erkendt, at mange potentielt gode hundeejere alligevel søger hundekøb igennem disse medier, og at annoncering i disse medier er en nødvendig forudsætning, i betragtning af, at Hundens Tarv omplacerer et betydeligt antal hunde på årsbasis. I modsat fald vil den økonomiske belastning af Hundens Tarv være af en størrelse, som væsentligt vil reducere det antal hunde, det er muligt for foreningen at omplacere.

Overdragelse af hunde til nye ejere

Hundens Tarv overdrager omplaceringshunde til nye ejere ved at disse, når betingelserne for overdragelsen er aftalt. Generelle betingelser for overdragelsen er beskrevet i dette dokument ”Hundens Tarvs politik for omplacering af hunde”, som køber er gjort bekendt med, suppleret med en købskontrakt, hvoraf fremgår yderligere aftalte forhold.
Hundens Tarv overdrager kun hunde hvor, efter Hundens Tarvs bedste vidende, alle forhold er lovliggjorte.
Hundens nye ejer er ansvarlig for, at overdragelseserklæring udfyldes og indsendes til Dansk Hunderegister. Hundens nye ejer er endvidere ansvarlig for at der tegnes lovpligtig ansvarsforsikring for hunden.
Hundens Tarv opkræver et omplaceringsgebyr for overdragelse af hunden til den nye ejer. Gebyret skal betales kontant ved overdragelse af hunden, og dækker delvist de omkostninger Hundens Tarv har haft i forbindelse med hunden. Gebyrets størrelse fastsættes af Hundens Tarvs bestyrelse.
I hundens første tid i sit nye hjem, er Hundens Tarv i rimeligt omfang behjælpelig med eventuel rådgivning. Men Hundens Tarv kan ikke drages til ansvar for forhold vedrørende, hunden, dens nye ejer, boligen, eller andet, som Hundens Tarv ikke har været bekendt med ved overdragelsen.
Hvis der opstår problemer med adfærd, temperament, sygdom, eller lignende, indenfor de første tre måneder efter omplaceringen, søges disse afhjulpet med Hundens Tarvs mellemkomst. Og kan problemerne ikke afhjælpes, kan hunden returneres til Hundens Tarv. Omplaceringsgebyret refunderes ikke. Efter udløb af tre månedersperioden kan hunden indleveres til Hundens Tarv imod indbetaling af indleveringsgebyr.