Vedtægt for foreningen ”Hundens Tarv”

Vedtægten kan også downloades som .pdf-dokument via linket linket her:

§1: Navn & hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er ”Hundens Tarv”.

Stk. 2.
Foreningen har hjemsted i Slagelse Kommune.

§2: Formål

Stk. 1.
Foreningens formål er at drive alment arbejde for at forbedre velfærden for hunde i Danmark. Foreningens dyreetiske grundlag er fundament for dette arbejde (§3).

Opfyldelsen af formålet sker gennem:

Stk. 2.
Samarbejde om drift af og støtte til internater for formidling af hunde, der søger nyt hjem. Det er en forudsætning for ethvert samarbejde, at samarbejdspartnere arbejder efter retningslinier, der er i overensstemmelse med foreningens dyreetiske grundlag (§3). Ved drift forstås betaling for hundes
ophold, pasning og pleje, betaling af foder og dyrlægeregninger, rengøring, aflønning af personale, med videre.

Stk. 3.
At drive oplysningsarbejde vedrørende anskaffelse af hund og hundehold i almindelighed.

Stk. 4.
At arbejde for forbedret lovgivning omkring beskyttelse af dyr i
menneskers varetægt.

Stk. 5.
At arrangere og deltage i aktiviteter der styrker båndet og forståelsen mellem hund og menneske

Stk. 6.
At oprette hundeskoler for familiehunde og tilbyde
træning samt aktivering af familiehunde, hvor der er grundlag herfor

§3: Dyreetisk Grundlag

Det er foreningens etiske grundlag:

Stk. 1.
At sunde og raske hunde bør ikke aflives.

Stk. 2.
At hunde til enhver tid skal tilbydes livsvilkår, der er i overensstemmelse med hver enkelt hunds individuelle og naturlige behov.

Stk. 3
At en hunds ejer er ansvarlig for, at pasning og pleje varetages af personer, der er tilstrækkeligt vidende om hundes naturlige krav til livsvilkår, og som er i stand til at opfylde disse på forsvarlig vis.

Stk. 4.
At hunde ikke bør udleveres til en ny ejer uden en forudgående nøje vurdering af samspillet mellem hund og menneske. En Sådan vurdering skal føre til, at det vurderes at den nye ejer har evne og vilje til at sikre hunden et værdigt liv under hensyntagen til dyrets individuelle behov.

Stk. 5.
At avl og import af hunde bør begrænses, således at der ikke til stadighed er overskud af hunde i Danmark.

§4: Organisationsforhold

Stk. 1.
Foreningen kan indmeldes i relevante paraplyorganisationer og indgå samarbejdsaftaler efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk. 2.
Indgåede aftaler kan prøves ved generalforsamlingen efter de almindelige regler (§12).

§5: Betingelser for medlemskab

Stk. 1.
Enhver person, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

§6: Rettigheder og pligter

Stk. 1.
Ved indmeldelse i foreningen skal navn og adresse oplyses til
foreningens kasserer.

Stk. 2.
Medlemmer har pligt til at oplyse adresseændring til foreningens kasserer.

Stk. 3.
Nyt medlemskab er først gyldigt når kontingent, som er fastsat af bestyrelsen, er betalt.

§7: Årskontingent

Stk. 1.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, for det næstfølgende kalenderår.

Stk. 2.
Kvittering for indbetalt årskontingent gælder samtidig som medlemsbevis.

Stk. 3.
Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens kasserer. Indbetalt
årskontingent refunderes ikke.

Stk. 4.
Manglende indbetaling af årskontingent ved betalingsfristens udløb, medfører at bestyrelsen har ret til at ekskludere medlemmet. En sådan eksklusion meddeles skriftligt. Ny indmeldelse kan først ske, når restancen erbetalt. En sådan genindmeldelse betragtes i alle forhold som en ny indmeldelse i foreningen.

§8: Eksklusion

Stk. 1.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor.
Eksklusion skal være begrundet og meddeles medlemmet skriftligt.

Stk. 2.
Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Underkendes eksklusionen bevarer medlemmet alle rettigheder som medlem af foreningen.

§9: Foreningens ledelse

Stk. 1.
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse er ansvarlig for
foreningens daglige ledelse.

Stk. 2.
Det er bestyrelsens ansvar, at alle foreningens aktiviteter lever op til foreningens formål.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

§10: Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1.
Bestyrelsen er sammensat af 5 – 7 valgte medlemmer, som vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 3.
Endvidere vælges to suppleanter til bestyrelsen. Begge vælges for et år af gangen.

Stk. 4.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 5.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, 2 – 4 øvrige medlemmer.

§11: Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2.
Afstemninger i bestyrelsen finder sted ved almindeligt flertal. I
tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 3.
De to valgte bestyrelsessuppleanter har, uden stemmeret, ret til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 4.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet. Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 5.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt på foranledning af
formanden.

Stk. 6.
Der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og fremlægges på forlangende til foreningens medlemmer. Undtaget herfra er dog dyreværnssager rettet mod en navngiven person
eller virksomhed. Her kan referat, på bestyrelsens beslutning, føres som et lukket tillæg til det almindelige referat. Dette tillæg fremlægges kun for øvrige medlemmer, efter bestyrelsens beslutning.

Stk. 7.
Indtræder en suppleant i bestyrelsen, har vedkommende stemmeret på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den indtrådte suppleant har funktionstid for det aftrådte medlems ordinære valgperiode.

Stk. 8.
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren, som repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 9.
Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede gældsforpligtelsen, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

Stk. 10.
Enkeltpersoner kan ikke lave bindende aftaler på foreningens vegne.

§12: Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.
Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april måned det pågældende år.

Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 28 dages varsel på foreningens web-sted og ved skriftlig orientering af medlemmerne.

Stk. 4.
Indkaldelsen skal indeholde et forslag til dagsorden for
generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være foreningens formand i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ligeledes navne på personer, der ønskes opstillet til bestyrelsesvalg.

Stk. 6.
Forslag til beslutning på generalforsamlingen offentliggøres på
foreningens hjemmeside senest 21 dage før generalforsamlingen. Ligeledes navne på personer, der opstiller til bestyrelsesvalg.

Stk. 7.
Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 8.
Alle foreningens medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen. Familiemedlemskaber og Pensionistpar medlemskaber har to stemmer per medlemskab. Øvrige medlemskaber har en stemme per medlemskab.

Stk. 9.
Der kan stemmes ved personligt fremmøde, eller ved brev. Afstemning ved brev kan tidligst ske 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 10.
Alle beslutninger, undtaget de i § 16 og § 17 nævnte, vedtages ved almindeligt flertal.

Stk. 11.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, der er myndige, som har været medlem af foreningen mindst 6 måneder og ikke er i restance.

Stk. 12.
Stemmeretten for medlemmer, som ikke er myndige, udøves af disses forældre eller værger, der således har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 13.
Valgbare til bestyrelsen er alle foreningens medlemmer, der er myndige.

Stk. 14.
Ved personvalg skal forslag foreligge skriftligt og valget foregår ved hemmelig skriftlig afstemning. Regler for optælling og kontrol af afgivne stemmer fastsættes af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 15.
Dersom kun en person er bragt i forslag betragtes denne som valgt, uden at der afholdes afstemning.

Stk. 16.
Generalforsamlingen vælger en dirigent som leder af denne.

Stk. 17.
Der føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen. Referat skal underskrives af dirigenten, referenten og formanden. Referatet skal være renskrevet og underskrevet senest 14 dage efter generalforsamlingen. Referatet skal være tilgængeligt for alle foreningens medlemmer efter ønske.

Stk. 18.
Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsplaner
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse og revisor i henhold til reglerne herfor (§10 og §15)
 8. Eventuelt

§13: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner dette påkrævet. Eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder herom. En sådan anmodning skal være vedlagt forhandlingsemne.

Stk. 2.
Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling sker som for ordinær generalforsamling.

Stk. 3.
For generalforsamlingens afholdelse gælder samme regler som for afholdelse af ordinær generalforsamling, dog således at dagsorden minimum indeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Det foreslåede forhandlingsemne

§14: Økonomi

Stk. 1.
Foreningens Indtægter benyttes til støtte af internater, til oplysningsarbejde, samt i øvrigt opfyldelse af foreningens formål.

Stk. 2.
Eventuelt overskud i foreningen benyttes til almennyttige
dyrevelfærdsformål efter bestyrelsens bestemmelse. Endvidere kan overskud overføres til det følgende regnskabsår.

§15: Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Under ansvar for den øvrige bestyrelse, skal kassereren føre foreningens regnskab, således at det opfylder almindelige krav til god regnskabsførelse. Regnskabet skal således indeholde driftsregnskab med anførelse af indtægter og udgifter specificeret på relevante hovedposter samt status med anførelse af aktiver samt passiver.

Stk. 3.
Foreningens kasserer skal senest den 10. februar, det efterfølgende år, aflevere foreningens regnskab i afsluttet og afstemt stand til de af generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 4.
Ved afleveringen skal vedlægges alle bilag og kontiopgørelser.

Stk. 5.
Revisorerne reviderer herefter regnskabet efter god revisorskik, og fremlægger dette til godkendelse i foreningens bestyrelse, senest tre uger forinden generalforsamlingen.

Stk. 6.
I forbindelse med et bestyrelsesmøde, skal kassereren kvartalsvis overfor den øvrige bestyrelse fremlægge afstemt regnskab med bilag samt bank- og girokontoopgørelser.

Stk. 7.
Såvel foreningens revisorer som bestyrelsen kan til enhver tid og uanmeldt kontrollere beholdning, regnskab og bilag.

Stk. 8.
Revisor vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§16: Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Ændringer i vedtægter kan kun ske på en lovligt indvarslet
generalforsamling.

Stk. 2.
Forslag skal tilgå bestyrelsesformanden skriftligt og varsles i
forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen (§ 12).

Stk. 3.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§17 Opløsning af foreningen

Stk. 1.
Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette vedtages på
generalforsamlingen med 3/4 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2.
Såfremt der på den i Stk. 1 sidstnævnte generalforsamling ikke kan opnås den nævnte 3/4 majoritet, indkaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny generalforsamling, hvor almindeligt flertal vil være gældende.

Stk. 3.
Såfremt foreningen opløses, afvikles foreningens gældsforpligtelser, hvorefter et eventuelt overskud tilfalder almennyttige foreninger der arbejder for forbedret dyrevelfærd, efter den afviklende generalforsamlings bestemmelser.

som godkendt på generalforsamling

Kolding den 13/10 – 2015